ဘေလာ့ ကြန္မက္အတြက္ reply button ေလးထည့္နည္းပါ • အရင္ဆုံး  Dashboard > Template > Edit HTML.
 •  Proceed ကိုကလစ္လိုက္ပါ  Expand Widget Templatesဆိုတာကို အမွန္ျခစ္ေပးးခဲ့ပါ...
 • HTML  မွာ ctrl+f အကူညီျဖင့္ ေအာက္ကကုဒ္ကို ရွာလိုက္ပါ။
<data:commentPostedByMsg/>
 • ေတြ႕တာနဲ႕ ေအာက္ကကုဒ္ေတြကို သူ႕ေအာက္ကေန ထည့္ေပးလိုက္ပါ။
<a href='http://www.BlueKut.com'><img alt='Best Blogger Tips' 
src='http://3.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TQ5eV0U0EiI/AAAAAAAACik/
xo2eFaDbfrE/s1600/best+blogger+tips.png'/></a><span class='comment-reply'>
<a expr:href='&quot;https://www.blogger.com/comment.g?blogID=YOUR-BLOG-
ID&amp;postID=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;isPopup=true&amp;postBody
=%40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23&quot; + data:comment.anchorName + &quot;
%22%3E&quot; + data:comment.author + &quot;%3C%2F%61%3E#form&quot;' onclick=
'javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,
location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=400,height=450&quot;); 
return false;'>Reply it</a></span><a href='http://www.blueKut.com'><img alt='
Best Blogger Templates' src='http://3.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TQ5eV0U0EiI/
AAAAAAAACik/xo2eFaDbfrE/s1600/best+blogger+tips.png'/></a>
 • Save လိုက္လို႕ရပါျပီ...
ေနာက္တဆင့္ကေတာ့...မိမိတို႕ ထည့္လိုတဲ့ ကာလာနဲ႕ စတိုင္ေလးေတြ ေရြးၾကမယ္...
 • .post h3 { သည္ကုဒ္ေလးကို ရွာလိုက္ပါ..
 • ေတြ႕တာနဲ႕ သဴ႕ အေပၚကေန ေအာက္ကေပးထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကိုထည့္ေပးပါ။
.h12 {

-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;


-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;


box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;


background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, 
color-stop(0.05, #ededed), color-stop(1, #dfdfdf) );

background:-moz-linear-gradient( center top, #ededed 5%, #dfdfdf 100% );


filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ededed', endColorstr='#dfdfdf');


background-color:#ededed;


-moz-border-radius:6px;


-webkit-border-radius:6px;


border-radius:6px;


border:1px solid #dcdcdc;


display:inline-block;


color:#777777;


font-family:arial;


font-size:15px;


font-weight:bold;


padding:1px 21px;


text-decoration:none;


text-shadow:1px 1px 0px #ffffff;


}/*Bluekut.com */


.h12:hover {


background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, 
color-stop(0.05, #dfdfdf), color-stop(1, #ededed) );

background:-moz-linear-gradient( center top, #dfdfdf 5%, #ededed 100% );


filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#dfdfdf',
 endColorstr='#ededed');

background-color:#dfdfdf;


}.h12:active {


position:relative;


top:1px;


}


/* This imageless css button was generated by Bluekut.com */
 • Save လိုက္ပါေနာ္...အိုေကေနပါျပီ  မေသျခာပါက မsave ခင္မွာ  preview နဲ႕ၾကည့္ပါ။

 ဒါကေတာ့ button  စတိုင္ကာလာေလးေတြရဲ႕ ကုဒ္ေလးေတြ ေပးလိုက္ပါတယ္..

1- သည္ကုဒ္ေလးကို ရွာလိုက္ပါ .post h3 { 
2- ေတြ႕တာနဲ႕ သူ႕အေပၚကေန မိမိတို႕ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စတိုင္ေလးရဲ႕ ကုဒ္ကို ထည့္ေပးလိုက္ပါ။

ေငြေရာင္ေလးအတြက္ :

.h12 {
    -moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
    -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
    box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #ffffff;
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #ededed), color-stop(1, #dfdfdf) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #ededed 5%, #dfdfdf 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ededed', endColorstr='#dfdfdf');
    background-color:#ededed;
    -moz-border-radius:6px;
    -webkit-border-radius:6px;
    border-radius:6px;
    border:1px solid #dcdcdc;
    display:inline-block;
    color:#777777;
    font-family:arial;
    font-size:15px;
    font-weight:bold;
    padding:1px 21px;
    text-decoration:none;
    text-shadow:1px 1px 0px #ffffff;
}
/*Bluekut.com */
.h12:hover {
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #dfdfdf), color-stop(1, #ededed) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #dfdfdf 5%, #ededed 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#dfdfdf', endColorstr='#ededed');
    background-color:#dfdfdf;
}.h12:active {
    position:relative;
    top:1px;
}
/* This imageless css button was generated by Bluekut.com */ 

အနီေရာင္အတြက္:

.h12 {
    -moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f29c93;
    -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f29c93;
    box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f29c93;
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #fe1a00), color-stop(1, #ce0100) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #fe1a00 5%, #ce0100 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fe1a00', endColorstr='#ce0100');
    background-color:#fe1a00;
    -moz-border-radius:6px;
    -webkit-border-radius:6px;
    border-radius:6px;
    border:1px solid #d83526;
    display:inline-block;
    color:#ffffff;
    font-family:arial;
    font-size:15px;
    font-weight:bold;
    padding:1px 21px;
    text-decoration:none;
    text-shadow:1px 1px 0px #b23e35;
}
/*Bluekut.com */
.h12:hover {
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #ce0100), color-stop(1, #fe1a00) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #ce0100 5%, #fe1a00 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ce0100', endColorstr='#fe1a00');
    background-color:#ce0100;
}.h12:active {
    position:relative;
    top:1px;
}
/* This imageless css button was generated by Bluekut.com */

အျပာေရာင္အတြက္

.h12 {
    -moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #97c4fe;
    -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #97c4fe;
    box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #97c4fe;
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #3d94f6), color-stop(1, #1e62d0) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #3d94f6 5%, #1e62d0 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#3d94f6', endColorstr='#1e62d0');
    background-color:#3d94f6;
    -moz-border-radius:6px;
    -webkit-border-radius:6px;
    border-radius:6px;
    border:1px solid #337fed;
    display:inline-block;
    color:#ffffff;
    font-family:arial;
    font-size:15px;
    font-weight:bold;
    padding:1px 21px;
    text-decoration:none;
    text-shadow:1px 1px 0px #1570cd;
}.h12:hover {
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #1e62d0), color-stop(1, #3d94f6) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #1e62d0 5%, #3d94f6 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1e62d0', endColorstr='#3d94f6');
    background-color:#1e62d0;
}.h12:active {
    position:relative;
    top:1px;
}
/* This imageless css button was generated by Bluekut.com */

အ၀ါေရာင္အတြက္:

.h12 {
    -moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #fff6af;
    -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #fff6af;
    box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #fff6af;
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #ffec64), color-stop(1, #ffab23) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #ffec64 5%, #ffab23 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffec64', endColorstr='#ffab23');
    background-color:#ffec64;
    -moz-border-radius:6px;
    -webkit-border-radius:6px;
    border-radius:6px;
    border:1px solid #ffaa22;
    display:inline-block;
    color:#333333;
    font-family:arial;
    font-size:15px;
    font-weight:bold;
    padding:1px 21px;
    text-decoration:none;
    text-shadow:1px 1px 0px #ffee66;
}.h12:hover {
    background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #ffab23), color-stop(1, #ffec64) );
    background:-moz-linear-gradient( center top, #ffab23 5%, #ffec64 100% );
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffab23', endColorstr='#ffec64');
    background-color:#ffab23;
}.h12:active {
    position:relative;
    top:1px;
}
/* This imageless css button was generated by Bluekut.com */
ျပီးးတာနဲ႕  preview template ကိုၾကည့္နိဳင္ပါတယ္...
စိတ္ခ်ေသျခာျပီဆိုတာနဲ႕  save template ကိုကလစ္ ေဆ့လိုက္ေတာ့ေနာ္... ေကေကျဖစ္ေနမယ္..
အဆင္မေျပတာမ်ားရွိရင္ ေကာ့မက္ေပးခဲ့ပါ..
တုန္႕ျပန္မွဳေလးေအနနဲ႕  fb like ေလးေတာ့ လုပ္ခဲ့ေစချင္ပါတယ္..
ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.aungsanmks.blogspot.com
www.ledimyethar.com

  0 comments:

  Post a Comment