ဘေလာ့မွာ Html ကာလာကုဒ္ ထည့္နည္း
ColorColor NameHexadecimal Value
ColorColor NameHexadecimal Value

Black#000000

Green#008000

Silver#c0c0c0

Lime#00ff00

Gray#808080

Olive#808000

White#ffffff

Yellow#ffff00

Maroon#800000

Navy#000080

Red#ff0000

Blue#0000ff

Purple#800080

Teal#008080

Fushia#ff00ff

Aqua#00ffff

 <div class="txt_box border specHigh1" id="txt_content_130"><div style="border: 7px ridge rgb(0, 255, 127); text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><div class="widget HTML" id="HTML20">
<div class="widget-content">
<script language="javascript">
function Barva(koda)
{
document.getElementById("vzorec").bgColor=koda;
document.hcc.barva.value=koda.toUpperCase();
document.hcc.barva.select();
}
function BarvaDruga(koda)
{
document.getElementById("vzorec2").bgColor=koda;
document.hcc.Barva2.value=koda.toUpperCase();
document.hcc.Barva2.select();
}
</script>
<script type="text/javascript">
var hue;
var picker;
//var gLogger;
var dd1, dd2;
var r, g, b;


function init() {
if (typeof(ygLogger) != "undefined")
ygLogger.init(document.getElementById("logDiv"));
pickerInit();
//ddcolorposter.fillcolorbox("colorfield1", "colorbox1") //PREFILL "colorbox1" with hex value from "colorfield1"
//ddcolorposter.fillcolorbox("colorfield2", "colorbox2") //PREFILL "colorbox1" with hex value from "colorfield1"
}
// Picker ---------------------------------------------------------

function pickerInit() {
hue = YAHOO.widget.Slider.getVertSlider("hueBg", "hueThumb", 0, 180);
hue.onChange = function(newVal) { hueUpdate(newVal); };
picker = YAHOO.widget.Slider.getSliderRegion("pickerDiv", "selector", 0, 180, 0, 180);
picker.onChange = function(newX, newY) { pickerUpdate(newX, newY); };
hueUpdate();
dd1 = new YAHOO.util.DD("pickerPanel");
dd1.setHandleElId("pickerHandle");
dd1.endDrag = function(e) {
// picker.thumb.resetConstraints();
// hue.thumb.resetConstraints();
};
}
executeonload(init);

function pickerUpdate(newX, newY) {
pickerSwatchUpdate();
}

function hueUpdate(newVal) {


var h = (180 - hue.getValue()) / 180;
if (h == 1) { h = 0; }
var a = YAHOO.util.Color.hsv2rgb( h, 1, 1);
document.getElementById("pickerDiv").style.backgroundColor =
"rgb(" + a[0] + ", " + a[1] + ", " + a[2] + ")";
pickerSwatchUpdate();
}
function pickerSwatchUpdate() {
var h = (180 - hue.getValue());
if (h == 180) { h = 0; }
document.getElementById("pickerhval").value = (h*2);
h = h / 180;
var s = picker.getXValue() / 180;
document.getElementById("pickersval").value = Math.round(s * 100);
var v = (180 - picker.getYValue()) / 180;
document.getElementById("pickervval").value = Math.round(v * 100);
var a = YAHOO.util.Color.hsv2rgb( h, s, v );
document.getElementById("pickerSwatch").style.backgroundColor =
"rgb(" + a[0] + ", " + a[1] + ", " + a[2] + ")";
document.getElementById("pickerrval").value = a[0];
document.getElementById("pickergval").value = a[1];
document.getElementById("pickerbval").value = a[2];
var hexvalue = document.getElementById("pickerhexval").value ='#'+
YAHOO.util.Color.rgb2hex(a[0], a[1], a[2]);
ddcolorposter.initialize(a[0], a[1], a[2], hexvalue)
if (hexvalue!="#FFFFFF") document.getElementById("pickerhexval").select();
}
</script><!--[if gte IE 5.5000]>
<script type="text/javascript">
function correctPNG() // correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 or higher.
{
for(var i=0; i<document.images.length; i++)
{
var img = document.images[i]
var imgName = img.src.toUpperCase()
if (imgName.substring(imgName.length-3, imgName.length) == "PNG")
{
var imgID = (img.id) ? "id='" + img.id + "' " : ""
var imgClass = (img.className) ? "class='" + img.className + "' " : ""
var imgTitle = (img.title) ? "title='" + img.title + "' " : "title='" + img.alt + "' "
var imgStyle = "display:inline-block;" + img.style.cssText
if (img.align == "left") imgStyle = "float:left;" + imgStyle
if (img.align == "right") imgStyle = "float:right;" + imgStyle
if (img.parentElement.href) imgStyle = "cursor:hand;" + imgStyle
var strNewHTML = "<span " + imgID + imgClass + imgTitle
+ " style=\"" + "width:" + img.width + "px; height:" + img.height + "px;" + imgStyle + ";"
+ "filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader"
+ "(src=\'" + img.src + "\', sizingMethod='scale');\"></span>"
img.outerHTML = strNewHTML
i = i-1
}
}
}
YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", correctPNG);
</script>
<![endif]-->
<center><form name="hcc" id="hcc">
<table style="border-collapse: collapse;" align="center" border="1" bordercolor="#cccccc" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="260"><tbody><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#190707">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a0a0a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b0b0b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#610b0b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a0808">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b40404">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df0101">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff0000">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe2e2e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fa5858">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f78181">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5a9a9">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6cece">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8e0e0">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbefef">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#191007">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a1b0a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b240b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#61380b">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a4b08">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b45f04">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df7401">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff8000">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe9a2e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#faac58">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f7be81">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5d0a9">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6e3ce">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8ece0">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbf5ef">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#181907">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#292a0a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#393b0b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5e610b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#868a08">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#aeb404">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d7df01">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ffff00">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f7fe2e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f4fa58">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f3f781">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f2f5a9">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5f6ce">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f7f8e0">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbfbef">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#101907">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#1b2a0a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#243b0b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#38610b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#4b8a08">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5fb404">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#74df00">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#80ff00">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#9afe2e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#acfa58">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#bef781">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d0f5a9">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e3f6ce">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ecf8e0">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5fbef">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071907">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a2a0a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3b0b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b610b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#088a08">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#04b404">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#01df01">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#00ff00">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2efe2e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58fa58">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81f781">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9f5a9">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cef6ce">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0f8e0">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#effbef">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071910">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a2a1b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3b24">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b6138">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#088a4b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#04b45f">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#01df74">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#00ff80">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2efe9a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58faac">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81f7be">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9f5d0">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cef6e3">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0f8ec">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#effbf5">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071918">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a2a29">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3b39">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b615e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#088a85">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#04b4ae">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#01dfd7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#00ffff">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2efef7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58faf4">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81f7f3">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9f5f2">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cef6f5">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0f8f7">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#effbfb">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071019">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a1b2a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b243b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3861">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#084b8a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#045fb4">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0174df">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0080ff">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2e9afe">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58acfa">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81bef7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9d0f5">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cee3f6">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0ecf8">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#eff5fb">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#070719">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a0a2a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b0b3b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b0b61">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#08088a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0404b4">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0101df">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0000ff">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2e2efe">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5858fa">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8181f7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9a9f5">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cecef6">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0e0f8">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#efeffb">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#100719">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#1b0a2a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#240b3b">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#380b61">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#4b088a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5f04b4">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#7401df">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8000ff">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#9a2efe">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ac58fa">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#be81f7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d0a9f5">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e3cef6">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ece0f8">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5effb">
</td></tr><tr height="20"> <td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#190718">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a0a29">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b0b39">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#610b5e">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a0886">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b404ae">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df01d7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff00ff">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe2ef7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fa58f4">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f781f3">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5a9f2">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6cef5">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8e0f7">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbeffb">
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#190710">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a0a1b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b0b24">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#610b38">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a084b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b4045f">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df0174">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff0080">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe2e9a">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fa58ac">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f781be">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5a9d0">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6cee3">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8e0ec">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbeff5">
</td></tr><tr height="10"><td>
</td></tr><tr height="20"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#000000">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b0b0b">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#151515">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#1c1c1c">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2e2e2e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#424242">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#585858">

</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#6e6e6e">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#848484">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a4a4a4">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#bdbdbd">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d8d8d8">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e6e6e6">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f2f2f2">
</td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ffffff">
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"><tbody><tr height="20"><td id="vzorec" bgcolor="#74df00" height="20" width="18">
</td><td valign="bottom"><p>ကာလာCode ယူရန္ : <input name="barva" id="barva" style="font-weight: bold; font-family: Verdana; height: 16px; width: 74px; font-size: 12px;" maxlength="7" size="9" type="text" /></p></td></tr></tbody></table>
</form></center>
</div>
<div class="clear"></div>
<span class="widget-item-control">
<span class="item-control blog-admin">

<a class="quickedit" href="http://www.blogger.com/rearrange?blogID=7494992141692581959&amp;widgetType=HTML&amp;widgetId=HTML20&amp;action=editWidget&amp;sectionId=sidebar" onclick='return _widgetmanager._popupconfig(document.getelementbyid("html20"));' target="configHTML20" title="Edit">
<img alt="" src="http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png" height="12" width="10" />
</a>
</span>
</span>
<div class="clear"></div>
</div></strong></span></div></div>

အဲလိုေလးေတြေပါ့ေနာ္..မိမိတို႕ဘေလာ့မွာ က်ေနာ့္ လို ကာလာကုဒ္ေလး ထည့္ထားမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ကကုဒ္ေတြကိုယူျပီး
(၁) ဘေလာ့ကာ၀င္ပါ
(၂) layout ကိုသြားပါ
(၃) add a gadget ကိုကလစ္
(၄) html/javascript ကိုကလစ္လို႕ က်လာတဲ့ ေဘာက္ထဲ ထည့္ေပးလုိက္ပါ။
မိမိလိုသလို ေနရၾကို ထားနိဳင္ပါတယ္..
ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.aungsanmks.blogspot.com

1 comments:

အရွင္ဂုရု said...

နားမလည္ေသးဘူး။ဘယ္လုိလုပ္ရမွာလဲ။မထည္႕တတ္ေသးလုိ႕အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေစလုိပါတယ္ခင္မ်ား။

Post a Comment