မိမိရဲ႕ဘေလာ့ဂါေတြကိုစာမ်က္တနာမွာ sing in ၀င္လို့ရတာေလးထည့္မယ္
Login Form - Login Box for Blogger


1. blogger  sing in ၀င္လုိက္ပါ

 2. Click on “Add a Gadget” where you need to place the login box or form.

3. A Pop-up window will open and select the Click on “Add a Gadget” and select “HTML/Java Script”. ကိုေရြးလိုက္ပါ

4.  ေအာက္က Cod ကို
HTML/Java Scrip မွာထည့္ျပီ save လိုက္ပါ
အဆင္ေျပၾကပါေစ

<form action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginBoxAuth" method="post" onsubmit="onlogin()"><input value="http://www.blogger.com/loginz?d=%2Fhome&p=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2F" name="continue" type="hidden"/><input value="blogger" name="service" type="hidden"/><input value="8" name="nui" type="hidden"/><input value="8" name="naui" type="hidden"/><input value="2" name="fpui" type="hidden"/><input value="3" name="uilel" type="hidden"/><input value="true" name="skipvpage" type="hidden"/><input value="false" name="rm" type="hidden"/><input value="true" name="alwf" type="hidden"/><input value="http://www.blogger.com/login.g" name="roeu" type="hidden"/><input value="0" name="alinsu" type="hidden"/><input value="WbQ8QiJfUvA" name="GA3T" type="hidden"/><div><label for="Email"> Username: <br/><input id="Email" tabindex="1" value="" name="Email" size="20" type="text"/></label></div><div><label for="Passwd"> Password: (<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target="_top" title="Forgot your password?">?</a>) <br/></label><input id="Passwd" tabindex="2" autocomplete="off" name="Passwd" size="20" type="password"/></div><br/><input id="signin-btn-ns" tabindex="0" value="Sign in" class="ubtn ubtn-block" name="submit" type="submit"/></form>

ေနာက္တစ္မ်ိဳး


Copy This Code
<div style="border:1px solid #C3D9FF;">
<form id="gaia_loginform" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());">
<div id="gaia_loginbox">
<table class="form-noindent" cellspacing="3" cellpadding="5" width="100%" border="0">
<tr>
<td valign="top" style="text-align:center" nowrap="nowrap" bgcolor="#e8eefa">
<input type="hidden" name="ltmpl" value="start" />
<div class="loginBox">
<table id="gaia_table" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<font size="-1">Sign in with your</font>
<table>
<tr>
<td valign="top">
<img src="https://www.google.com/accounts/google_transparent.gif" alt="Google" />
</td>
<td valign="middle">
<font size="+0"><b>Account</b></font>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
</td>
</tr>
<tr id="email-row">
<td nowrap="nowrap">
<div align="right">
<span class="gaia le lbl">Email:</span>
</div>
</td>
<td>
<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://www.blogger.com/loginz?d=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fhome&a=ADD_SERVICE_FLAG" />
<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />
<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />
<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />
<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />
<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />
<input type="hidden" name="dsh" id="dsh" value="-5001523091454835929" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" />
<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />
<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" />
<input type="hidden" name="timeStmp" id="timeStmp" value=''/>
<input type="hidden" name="secTok" id="secTok" value=''/>
<input type="hidden" name="GALX" value="EmaSfmXjlk8" />
<input type="text" name="Email" id="Email" size="18" value="" class='gaia le val' />
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align="left">
<div style="color: #666666; font-size: 75%;">ex: pat@example.com</div>
</td>
</tr>
<tr id="password-row" class="enabled">
<td align="right" nowrap="nowrap">
<span class="gaia le lbl">Password:</span>
</td>
<td>
<input type="password" name="Passwd" id="Passwd" size="18" class="gaia le val" />
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td align="left">
</td>
</tr>
<tr id="rememberme-row" class="enabled">
<td align="right" valign="top">
<input type="checkbox" name="PersistentCookie" id="PersistentCookie" value="yes" checked='checked' />
<input type="hidden" name='rmshown' value="1" />
</td>
<td>
<label for="PersistentCookie" id="PersistentCookieLabel" class="gaia le rem">Stay signed in</label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td align="left">
<input type="submit" class="gaia le button" name="signIn" id="signIn" value="Sign in" />
</td>
</tr>
<tr id="ga-fprow">
<td colspan="2" height="33.0" class="gaia le fpwd" align="center" valign="bottom">
<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target=_top>Can't access your account?</a>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<input type="hidden" name="asts" id="asts" value="" />
</form>
<script>
var gaia_loginForm;
if (document.getElementById) {
gaia_loginForm = document.getElementById("gaia_loginform");
} else if (window.gaia_loginform) {
gaia_loginForm = window.gaia_loginform;
}
var gaia_emailHasKeypress = false;
if (gaia_loginForm && gaia_loginForm.Email) {
gaia_loginForm.Email.onkeypress = function() {
gaia_emailHasKeypress = true;
}
}
function gaia_setFocus() {
if (gaia_loginForm) {
if (gaia_loginForm.Email && !gaia_loginForm.Email.value) {
gaia_loginForm.Email.focus();
} else if (gaia_loginForm.Passwd && !gaia_emailHasKeypress) {
gaia_loginForm.Passwd.focus();
}
}
}
gaia_setFocus();
</script>
<form id="gaia_universallogin" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());">
<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://www.blogger.com/loginz?d=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fhome&a=ADD_SERVICE_FLAG" />
<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />
<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />
<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />
<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />
<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />
<input type="hidden" name="dsh" id="dsh" value="-5001523091454835929" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" />
<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />
<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" />
<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" />
</form>
</div>
<div style="border:1px solid #C3D9FF;"> <form id="gaia_loginform" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());"> <div id="gaia_loginbox"> <table class="form-noindent" cellspacing="3" cellpadding="5" width="100%" border="0"> <tr> <td valign="top" style="text-align:center" nowrap="nowrap" bgcolor="#e8eefa"> <input type="hidden" name="ltmpl" value="start" /> <div class="loginBox"> <table id="gaia_table" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="2" align="center"> <font size="-1">Sign in with your</font> <table> <tr> <td valign="top"> <img src="https://www.google.com/accounts/google_transparent.gif" alt="Google" /> </td> <td valign="middle"> <font size="+0"><b>Account</b></font> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"> </td> </tr> <tr id="email-row"> <td nowrap="nowrap"> <div align="right"> <span class="gaia le lbl">Email:</span> </div> </td> <td> <input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://www.blogger.com/loginz?d=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fhome&a=ADD_SERVICE_FLAG" /> <input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" /> <input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" /> <input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" /> <input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" /> <input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" /> <input type="hidden" name="dsh" id="dsh" value="-5001523091454835929" /> <input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" /> <input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" /> <input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" /> <input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" /> <input type="hidden" name="timeStmp" id="timeStmp" value=''/> <input type="hidden" name="secTok" id="secTok" value=''/> <input type="hidden" name="GALX" value="EmaSfmXjlk8" /> <input type="text" name="Email" id="Email" size="18" value="" class='gaia le val' /> </td> </tr> <tr> <td></td> <td align="left"> <div style="color: #666666; font-size: 75%;">ex: pat@example.com</div> </td> </tr> <tr id="password-row" class="enabled"> <td align="right" nowrap="nowrap"> <span class="gaia le lbl">Password:</span> </td> <td> <input type="password" name="Passwd" id="Passwd" size="18" class="gaia le val" /> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr id="rememberme-row" class="enabled"> <td align="right" valign="top"> <input type="checkbox" name="PersistentCookie" id="PersistentCookie" value="yes" checked='checked' /> <input type="hidden" name='rmshown' value="1" /> </td> <td> <label for="PersistentCookie" id="PersistentCookieLabel" class="gaia le rem">Stay signed in</label> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="left"> <input type="submit" class="gaia le button" name="signIn" id="signIn" value="Sign in" /> </td> </tr> <tr id="ga-fprow"> <td colspan="2" height="33.0" class="gaia le fpwd" align="center" valign="bottom"> <a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target=_top>Can't access your account?</a> </td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </div> <input type="hidden" name="asts" id="asts" value="" /> </form> <script> var gaia_loginForm; if (document.getElementById) { gaia_loginForm = document.getElementById("gaia_loginform"); } else if (window.gaia_loginform) { gaia_loginForm = window.gaia_loginform; } var gaia_emailHasKeypress = false; if (gaia_loginForm && gaia_loginForm.Email) { gaia_loginForm.Email.onkeypress = function() { gaia_emailHasKeypress = true; } } function gaia_setFocus() { if (gaia_loginForm) { if (gaia_loginForm.Email && !gaia_loginForm.Email.value) { gaia_loginForm.Email.focus(); } else if (gaia_loginForm.Passwd && !gaia_emailHasKeypress) { gaia_loginForm.Passwd.focus(); } } } gaia_setFocus(); </script> <form id="gaia_universallogin" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());"> <input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://www.blogger.com/loginz?d=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fhome&a=ADD_SERVICE_FLAG" /> <input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" /> <input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" /> <input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" /> <input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" /> <input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" /> <input type="hidden" name="dsh" id="dsh" value="-5001523091454835929" /> <input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" /> <input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" /> <input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" /> <input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" /> <input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="start" /> </form> </div>
Save it and enjoy…………………………
အထက္ကနည္းအတိုင္းးပါဘဲ  ကုဒ္ကို ေကာ္ပီယူကာ ထည့္ေပးးရတာပါ...အဆင္ေျပၾကပါေစ။

သည္ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ဖို႕ က်ေနာ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ ျကာပါျပီဗ်ာ.. စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြနဲ႕ ျကိဳးစားထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ျမင္ဆရာ kp-3 ကိုအားက်မိလို႕ပါ။ အားေပးမွဳကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ပါ။ တုန္ျပန္မွဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕...စကားေလးတစ္ခြန္းဘဲ ခ်န္ခဲ့ရင္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေအာင္ေအာင္(မကစ) www.ledimyethar.com www.depelyin.co.cc www.aungkyaw.com

1 comments:

Post a Comment