ဘေလာ့မွာ Rainbow animation ေတြလုပ္ၾကည့္မယ္  • ပထမဆုံး  Sign In to you Blogger Account.
  • ဆက္လက္ျပီး   Design->Edit HTML
  • <head>   ဆိုတဲ့ကုဒ္ကို ရွာလိုက္ပါ ေတြ႕ျပီဆိုတာနဲ႕..ေအာက္ကေပးထားတဲံကုဒ္ေတြကို သူ႕ေအာက္ကေန ကပ္ထည့္လိုက္ပါ။
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var rate = 20;
if (document.getElementById)
window.onerror=new Function("return true")
var objActive;  // The object which event occured in
var act = 0;    // Flag during the action
var elmH = 0;   // Hue
var elmS = 128; // Saturation
var elmV = 255; // Value
var clrOrg;     // A color before the change
var TimerID;    // Timer ID
if (document.all) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
else if (document.getElementById) {
document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
}
function doRainbow(obj)
{
if (act == 0) {
act = 1;
if (obj)
objActive = obj;
else
objActive = event.srcElement;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
function stopRainbow()
{
if (act) {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
function doRainbowAnchor()
{
if (act == 0) {
var obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}
if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}
function stopRainbowAnchor()
{
if (act) {
if (objActive.tagName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
{
if (act == 0) {
obj = e.target;
while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
obj = obj.parentNode;
if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
break;
}
if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}
function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
{
if (act) {
if (objActive.nodeName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function ChangeColor()
{
objActive.style.color = makeColor();
}
function makeColor()
{
// Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?
// HSVtoRGB
if (elmS == 0) {
elmR = elmV;    elmG = elmV;    elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
if (elmH < 60) {
elmR = t1;  elmB = t2;  elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH < 120) {
elmG = t1;  elmB = t2;  elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH < 180) {
elmG = t1;  elmR = t2;  elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH < 240) {
elmB = t1;  elmR = t2;  elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH < 300) {
elmB = t1;  elmG = t2;  elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH < 360) {
elmR = t1;  elmG = t2;  elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0;   elmG = 0;   elmB = 0;
}
}
elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
if (elmR.length == 1)    elmR = "0" + elmR;
if (elmG.length == 1)    elmG = "0" + elmG;
if (elmB.length == 1)    elmB = "0" + elmB;
elmH = elmH + rate;
if (elmH >= 360)
elmH = 0;
return '#' + elmR + elmG + elmB;
}
//]]>
</script>

မေဆ့မွီ preview နဲ႕ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္..အိုေချပီဆိုတာနဲ႕...
  • Save လို႕ရပါျပီ . !

ေအာင္ေအာင္(မကစ)
www.ledimyethar.com
www.depelyin.co.cc
www.aungkyaw.com

0 comments:

Post a Comment