ကိုယ့္ဆိုဒ္မွာ ေလေပၚပ်ံဝဲေနတဲ့ လိပ္ျပာေလးေတြထည့္ခ်င္ရင္
 ကၽြန္ေတာ္ဒီတစ္ခါ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ကုိယ့္ဆိုဒ္မွာ ေလေပၚပ်ံဝဲေနတဲ့လိပ္ျပာေလးေတြထည့္တဲ့နည္းပါ။
             တခ်ိဳ႔လည္း တခ်ိဳ႔ဆိုဒ္ေတြမွာေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ လိပ္ျပာေလးေတြက စာမ်က္ႏွာအႏွံ႔ပါတ္ပါတ္လည္ပ်ံဝဲေနၾကတာေတြ ႏွင္းပြင့္ေလးေတြ က်ေနတာတို႕  အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့...
           မိမိတို႕ဆိုဒ္မွာ ဒီလိုမ်ိဳး လိပ္ျပာေလးေတြနဲ႔အလွဆင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က ကုဒ္ေလးကိုယူၿပီး ထံုးစံအတိုင္း
(၁)  blogger   sing in ၀င္လိုက္ပါ
(၂)  add a gadget  ကိုကလစ္ပါ
(၃) ့html/iava ကို၀င္ျပီးး  အဲမွာ ေအာက္က ကုဒ္ေတြကို ထည့္လိုက္ပါ
(၄) save လိုက္ပါ..ရပါျပီ...


<script language="JavaScript1.2" type="text/javascript">
/*
This Code Free To Use - Providing This Notice Remains
Flying Butterfly script (By BGAudioDr@aol.com)
Modified slightly/ permission granted to DesignerWiz.com to feature script in archive
JavaScript Code Effect Found At: Development Resource & JavaScript Code & Generator Public Archive Center
Located: http://www.DesignerWiz.com
Though This Material May Have Been In A Public Depository, Certain Author Copyright Restrictions May Apply*/

var Ymax=8;  //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "X" DIRECTION
var Xmax=8;  //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "Y" DIRECTION
var Tmax=10000;  //MAX # OF MILLISECONDS BETWEEN PARAMETER CHANGES

//FLOATING IMAGE URLS FOR EACH IMAGE. ADD OR DELETE ENTRIES. KEEP ELEMENT NUMERICAL ORDER STARTING WITH "0" !!

var floatimages=new Array();
floatimages[0]='http://api.ning.com:80/files/aUR14cLVxZ4TV5VAwkg0LV4JYkPqwAyKPSSdMqD7CbJk7Fhx9iLlD9VPMjBxWzn-3WWqeKqPV6NnbHsgNvXx5cStnn8TNL42/dd.gif';
floatimages[1]='http://api.ning.com:80/files/aUR14cLVxZ4TV5VAwkg0LV4JYkPqwAyKPSSdMqD7CbJk7Fhx9iLlD9VPMjBxWzn-3WWqeKqPV6NnbHsgNvXx5cStnn8TNL42/dd.gif';
floatimages[2]='http://api.ning.com:80/files/aUR14cLVxZ4TV5VAwkg0LV4JYkPqwAyKPSSdMqD7CbJk7Fhx9iLlD9VPMjBxWzn-3WWqeKqPV6NnbHsgNvXx5cStnn8TNL42/dd.gif';
floatimages[3]='http://api.ning.com:80/files/aUR14cLVxZ4TV5VAwkg0LV4JYkPqwAyKPSSdMqD7CbJk7Fhx9iLlD9VPMjBxWzn-3WWqeKqPV6NnbHsgNvXx5cStnn8TNL42/dd.gif';

//*********DO NOT EDIT BELOW***********
var NS4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && parseFloat(navigator.appVersion) >= 4 && parseFloat(navigator.appVersion) < 5)? true : false;
var IE4 = (document.all)? true : false;
var NS6 = (parseFloat(navigator.appVersion) >= 5 && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var wind_w, wind_h, t='', IDs=new Array();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
t+=(NS4)?'<layer name="pic'+i+'" visibility="hide" width="10" height="10"><a href="javascript:hidebutterfly()">' : '<div id="pic'+i+'" style="position:absolute; visibility:hidden;width:10px; height:10px"><a href="javascript:hidebutterfly()">';
t+='<img src="'+floatimages[i]+'" name="p'+i+'" border="0">';
t+=(NS4)? '</a></layer>':'</a></div>';
}
document.write(t);

function moveimage(num){
if(getidleft(num)+IDs[num].W+IDs[num].Xstep >= wind_w+getscrollx())IDs[num].Xdir=false;
if(getidleft(num)-IDs[num].Xstep<=getscrollx())IDs[num].Xdir=true;
if(getidtop(num)+IDs[num].H+IDs[num].Ystep >= wind_h+getscrolly())IDs[num].Ydir=false;
if(getidtop(num)-IDs[num].Ystep<=getscrolly())IDs[num].Ydir=true;
moveidby(num, (IDs[num].Xdir)? IDs[num].Xstep :  -IDs[num].Xstep , (IDs[num].Ydir)?  IDs[num].Ystep:  -IDs[num].Ystep);
}

function getnewprops(num){
IDs[num].Ydir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Xdir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Ystep=Math.ceil(Math.random()*Ymax);
IDs[num].Xstep=Math.ceil(Math.random()*Xmax)
setTimeout('getnewprops('+num+')', Math.floor(Math.random()*Tmax));
}

function getscrollx(){
if(NS4 || NS6)return window.pageXOffset;
if(IE4)return document.body.scrollLeft;
}

function getscrolly(){
if(NS4 || NS6)return window.pageYOffset;
if(IE4)return document.body.scrollTop;
}

function getid(name){
if(NS4)return document.layers[name];
if(IE4)return document.all[name];
if(NS6)return document.getElementById(name);
}

function moveidto(num,x,y){
if(NS4)IDs[num].moveTo(x,y);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=x+'px';
IDs[num].style.top=y+'px';
}}

function getidleft(num){
if(NS4)return IDs[num].left;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.left);
}

function getidtop(num){
if(NS4)return IDs[num].top;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.top);
}

function moveidby(num,dx,dy){
if(NS4)IDs[num].moveBy(dx, dy);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=(getidleft(num)+dx)+'px';
IDs[num].style.top=(getidtop(num)+dy)+'px';
}}

function getwindowwidth(){
if(NS4 || NS6)return window.innerWidth;
if(IE4)return document.body.clientWidth;
}

function getwindowheight(){
if(NS4 || NS6)return window.innerHeight;
if(IE4)return document.body.clientHeight;
}

function init(){
wind_w=getwindowwidth();
wind_h=getwindowheight();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
IDs[i]=getid('pic'+i);
if(NS4){
IDs[i].W=IDs[i].document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=IDs[i].document.images["p"+i].height;
}
if(NS6 || IE4){
IDs[i].W=document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=document.images["p"+i].height;
}
getnewprops(i);
moveidto(i , Math.floor(Math.random()*(wind_w-IDs[i].W)), Math.floor(Math.random()*(wind_h-IDs[i].H)));
if(NS4)IDs[i].visibility = "show";
if(IE4 || NS6)IDs[i].style.visibility = "visible";
startfly=setInterval('moveimage('+i+')',Math.floor(Math.random()*100)+100);
}}

function hidebutterfly(){
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
if (IE4)
eval("document.all.pic"+i+".style.visibility='hidden'")
else if (NS6)
document.getElementById("pic"+i).style.visibility='hidden'
else if (NS4)
eval("document.pic"+i+".visibility='hide'")
clearInterval(startfly)
}
}

if (NS4||NS6||IE4){
window.onload=init;
window.onresize=function(){ wind_w=getwindowwidth(); wind_h=getwindowheight(); }
}
</script>အျပာေရာင္ေလးနဲ ့ေရးထားတဲ့ http://api.ning.com:80/files/aUR14cLVxZ4TV5VAwkg0LV4JYkPqwAyKPSSdMqD7CbJk7Fhx9iLlD9VPMjBxWzn-3WWqeKqPV6NnbHsgNvXx5cStnn8TNL42/dd.gif လိပ္ျပာပံုပါ ။ လိပ္ျပာအစား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပုံေလးေတြ အစားထိုး အလွဆင္နိဳင္ပါတယ္ေနာ္...
  အဆင္ေျပပါေစ...............။......................။
သည္ဆိုဒ္ေလး ျဖစ္ဖို႕ က်ေနာ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ ျကာပါျပီဗ်ာ.. စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြနဲ႕ ျကိဳးစားထူေထာင္လိုက္ပါျပီ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ျမင္ဆရာ kp-3 ကိုအားက်မိလို႕ပါ။ အားေပးမွဳကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ပါ။ တုန္ျပန္မွဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕...စကားေလးတစ္ခြန္းဘဲ ခ်န္ခဲ့ရင္ ေက်နပ္ပါျပီ။ ေအာင္ေအာင္(မကစ) www.ledimyethar.com www.depelyin.co.cc www.aungkyaw.com

0 comments:

Post a Comment